Jeremy Fisher - Just Friends

I caught a rainbow falling from the sky
It smacked me clean in the eye
Said, "Honey, I don't want no trouble with you
But I ain't gonna put up no figh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.