Jeremy Fisher - Let It Shine

1, 2, 1, 2, 3, 4

This little light of mine
I'm gonna let it shine
Out on the street, in the rain, in the heat
When Ray plays his harp in the key of r...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.