Jeremy Fisher - Drunk on Your Tears

Drunk on your tears
My world is spinning 'round
Can't put my foot down

Numb, but I'm here
'Cause the creaking in your bones
Is how I find my way home...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.