Jeremy Fisher - Lemon Meringue Pie

Pulled into town about a quarter to three
Singing songs from Spain at the top of my lungs
She said, "Hey, baby", when she saw it was me
I was looking ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.