Jeremy Fisher - Canned Goods

Let those December winds bellow and blow
I'm as warm as a July tomato

Peaches on the shelf
Potatoes in the bin
Supper's ready, everybody come on...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.