Nicki Minaj - MILF

Oh! Oh!
You are just what the doctor ordered
Ooh, look at there!
I heard you was a pleaser, and baby - OH shit!

Man, not my mama, man, not my ma...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.