Your Old Droog - 48th Street

Know how to take an intro on a tune
It can be a 4-bar
Generally it's a 4-bar or 8-bar intro

I'm not wimpin'
Out you know what I'm about
Parking...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.