Mach-Hommy - Phi Slamma

Yo
I play in Phi Slama Jama, what you workin' with?
Berkowitz, bystanders' scanners on alert for this
Got a lil' fame for the grammar and the purc...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.