Statik Selektah - Hood Boogers

Check one, two
Listen up one, two
Check me out, check me out, yo

For forty seconds, streets settle 'til the light out like Shuttlesworth
Huddle ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.