Prinz Porno - Für meine Feinde

Oh, I see, okay
You can take this from me and then get out of here
Whenever you are ready, I'll

Ich war acht Jahre weg, ich hab gewartet
Habe n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.