Fler - CCN Kinder

Deutscher Rap, alle aus mei'm Arsch, alle aus mei'm Arsch
CCN Abiat, du das Plagiat
Man, ich habe diese Kids geprägt
Mit meiner Frank White-Mentali...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.