Frida Gold - Wer einmal lügt

Ich bin mit dir durch stürmische Zeiten
Ich hat' die schlausten Sinne walten
Ich wollt' mit dir durch alle Gezeiten
Bis uns das Leben wieder fängt ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.