Baby Rasta - Plo Plo

Se rumora que salimos a cazar
Que andamos enmascarados
Y si los vemos se mueren
Asi que corran si nos ven por ahí
Que si los pillamos toditos ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.