Noriel - Soy un Puto

Más yo las trato mal y más me quieren
Así de loca son to'as las mujeres
Más las picheo y más de mí se enchulan
Por eso me convertí en hiju'eputa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.