Baby Rasta - Voy a La Disco

Lady!
Tu nene travieso!
Baby Rasta why Gringo!
Je! Je!

Voy a la disco por ella
Su cuerpo aun me desea
why una noche contigo
Sera mi motivo
P...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.