Your Old Droog - G.K.A.C.

Seatbelt off, but son was strapped
Cruising way past the limit with a gun in his lap
Thuggin', buggin' swearing his phone tapped
Used to be the rub...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.