Bad Bunny - Me Llueven 4.0

Fuse Music
Con Light G

El dinero me llueve (Yeh)
Las putas a mí me llueven (Me llueven, me llueven)
Los envidiosos a mí me llueven
Habla m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.