Cazzu - Más

Pasó tanto desde el último día en que te vi
Que tenía tantas tantas cosas que decir
Tantos reproches, tanta shit que discutir
Pero ahora estás en f...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.