Cazzu - Fantasías

3 de la mañana suena el celular
Desesperado llamando, queriendo regresar
Los dos sabíamos como esto iba a terminar
Vos conmigo para toda la eternid...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.