Justin Bieber - Infectious

Woah oh, woah oh, woah oh
You're so infectious, yeah, oh, yeah

You're so infectious
Them careless move in silence, oh
And you ain't said a word ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.