Kevin - Geen Beveiliging

Ramiks, bitch

M'n homie is not lacking, hij verraadt mij niet
Praten als een bitch en zo betaalt mij niet
Minder dan alles, dat verstaan wij niet...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.