Grace Slick - Full Moon Man

No wind blows.
As silky as my Full Moon Lover moves.
In the idle wilds of summer breezes.

No love grows.
Any warmer than his fireside eyes.
Oh midnig...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.