Grace Slick - Sally Go 'Round the Roses

Sally go round the roses
Sally go round the roses
And all the roses they can hurt you
And all the roses they can hurt you
Sally don't you go, don't yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.