Grace Slick - Your Mind Has Left Your Body

Lyrics & Music: Paul Kantner

You have left your body be aware if you care
Your mind has left your body and for this one moment you are

Under the pol...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.