Ruff Ryders - It's a Holiday (Skit)

(blows smoke)
1;come up top to the roof come on
2;what you wanna go to the roof for
1;i just bought four joints today
2;word
1;yeah,yeah I wanna pop t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.