Kraantje Pappie - Nacht

Het is een nacht
Die je normaal alleen in films ziet
Het is een nacht
Die wordt bezongen in het mooiste lied
Het is een nacht
Waarvan ik dacht da...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.