Eminem - Public Service Announcement 2000

This is another public service announcement
Brought to you in part by Slim Shady
(Tell 'em I don't give a fuck)
Slim Shady does not give a fuck wha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.