O.C. - Point O Viewz

[Chorus]
Yo, I'm here to make mad moves, I won't pop
On the planet to drop jewels, I won't pop
Perpretatin' fame into news
Give in O.C. point o' v...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.