Eminem - Never 2 Far

Denaun, what up, man?
What up, dawg?
You alright?
Chillin', cold as hell
Yes, it is. Hey, bus didn't come yet, didn't he?
No. Hey look, you got 1...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.