Eminem - Bad Influence

[Chorus: x2]
{Just pull the plug!}
People say that I'm a bad influence
I say the world's already fucked, I'm just addin' to it
They say I'm suicid...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.