Eminem - Hip Hop

Yeah huh
(hip hop hip hop hip hop)
Turn the mic up a little bit
(hip hop)
Get some of this Cali weedo
(hip hop)
Listen to some motherfuckin'
(h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.