Eminem - Ken Kaniff (Skit)

Uhh yeah, uhh suck it
Oh fuck yeah, oh Shaggy
Uhh, this is why they call you '2 Dope', ain't it?
Uhh, fuck yeah
Uhh, take it out, take it out
Uhh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.