Eminem - Just Don't Give A Fuck

Whoa!
A get your hands in the air, and get to clappin 'em
And like, back and forth because ah
This is, what you thought it wasn't
It beez, the bro...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.