Niña Pastori - Gitanito Canastero

Que ya no quiero nada
Que ya no quiero nada
Lo mas bonito del mundo
Es amar y ser amada

Quiero detener mis sueños
Porque quiero hablar con ello...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.