Hannes Wader - Wer Weiss

Es scheint, was auf der Welt geschieht
Bedrängt in dieser Zeit
Die Menschen mehr als je zuvor
In der Vergangenheit

Wer weiß, was uns die Zukunft...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.