Reinhard Mey - Gut, wieder hier zu sein

Nun Freunde, lasst es mich einmal sagen
Gut, wieder hier zu sein gut, euch zu sehen
Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen
Fühl ich mich nicht alle...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.