Drake - Not Around

Yeah, we back
Wassup ladies?
Swishahouse, baby
Wassup to all the ladies on the Northside, Southside
Eastside, Westside?
Wassup in Bay City
Wassu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.