Barbara Cook - Oh, What a Beautiful Morning

There's a bright golden haze on the meadow,
There's a bright golden haze on the meadow,
The corn is as high as an elephants eye,
An' it looks like ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.