Anuel AA - Mi Vieja

Quisiera tenerte de vuelta
Para abrazarte como no pude hacerlo cuando estaba en la celda
Antes 'e que te me fuera mi vieja
Y me pesa
Porque yo sé ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.