Anuel AA - ¿Los Hombres No Lloran?

Prefiero culpar al destino de dividir lo' camino' y de no volver a verte
Me levantan y no tenerte
La culpa está en mi mala suerte
Siempre puse de m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.