Manuel Carrasco - Prisión Esperanza

De su celda ya no sale
El recluso 19
Barrotes imaginarios
La libertad no se atreve
Cuando se pensó invencible
En una tarde de marzo
El abogado...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.