Anuel AA - 3 de Abril

Real hasta la muerte

Kobe en el cuarto quarter tirando el balón
Soy la mejor versión de mí cuando estoy bajo presión
Será porque yo crecí en el c...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.