Moses Pelham - I Love You

Ich setz' auf sie, mein Los der Rettung
Ich bette sie auf Rosenblättern
Rapp' zum Beat Todesbretter
Jetzt oder nie, es fühlt sich so perfekt an
Ic...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.