Moses Pelham - Lala

Ja, ja (ja, ja)

Wovon nur sie mit ihrem Körper spricht, kommunizieren Wörter nicht
Doch Gutes hier erhörte mich, schon zu, in ihr erörter' ich's
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.