Moses Pelham - Weiße Fahne

Für die is' das hier gerade ein Piano und Gesinge, sonst nichts
Die haben keine Ahnung von wie dringend das is'
Wie diese Schwingungen ein Segen sin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.