Prinz Porno - Ratten

(Lucry)
(Suena)

Yeah, viele Ratten, Mann, viele Ratten, Mann
Schauen dich bei Tag und bei Nacht aus den Schatten an
Ich bin verdammt schlau, wei...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.