Prinz Porno - Stress

(Yeah, Kira on the phone)

Früher Tütensuppen jeden Tag
Heut' springen meine Feinde im Quadrat
Ich bin halt ehrlich zu dir und kein Diplomat
Doch...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.