Prinz Porno - Politik

(Yeah, Kira on the phone)

Obi-Wan Kenobi-Style
Schwertkampf ohne Polizei
Ich komm' rein, wie Kobe Bryant
Räumen sie jetzt die Loge frei
Opernba...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.