Prinz Porno - Mond

Ich shoote, shoote auf den Mond
Ich shoote, shoote die Patronen (ba-ba)
Ich shoote, shoote weiter so, ganz egal, ob es sich lohnt
Doch ich habe hal...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.