Justin Bieber - Take It Out On Me

(Kid)

You can take it out on me
You can take it out on me

Sometimes I don't mind you having the worst day
Oh no, I don't
All the stress turne...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.